FAIRTRADE
TIMELESS
HANDMADE
FEEDING THE SOUL

Terms and conditions

Werkwijze

Welkom bij de wholesale shop van ANNA NERA. Een nieuw cool Fairtrade lifestyle merk. Geïnspireerd op de vrouwen die, net als mij, zich graag in het zwart kleden en houden van design. Na vele jaren werkzaam te zijn geweest in retail en groothandel, heb ik besloten om mijn eigen merk te starten. En waar anders om te beginnen, in Nepal! De afgelopen jaren heb ik met veel plezier samengewerkt met ervaren en gepassioneerde vakmensen die werken voor Fairtrade organisaties. Zij maken de nieuwe collectie van ANNA NERA. Een unieke collectie duurzame producten bestaande uit handgemaakte items als sieraden, keramiek, accessoires, tassen en mode items. Fairtade natuurlijk gemaakt in Nepal én dit jaar nieuw ook uit Bangladesh. En duurzaam, want… Black is never out of Fashion.

 

Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 -Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2 Klant: de ondernemer / het bedrijf dat een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

3 Dag: kalenderdag;

4 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan klanten aanbiedt;

8 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

ANNA NERA

Bankastraat 19

2022 ZD HAARLEM

 

Telefoonnummer: +6-4000 2489

Bereikbaar:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 09.00 – 17.00 uur

 

E-mailadres: info@annanera.com  

KvK-nummer: 75251442

Btw-identificatienummer: NL127240275B01

.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomst van ANNA NERA.

2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

◦ de prijs inclusief belastingen;

◦ de eventuele kosten van aflevering;

◦ de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

◦ het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

◦ de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

◦ de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

◦ de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

◦ of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;

◦ de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

◦ de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

◦ de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

◦ de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4 De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5 De ondernemer zal bij het product aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

1 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1 Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 

Artikel 9 - De prijs

1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in

btw-tarieven.

2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1 De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

Artikel 13 - Betaling

1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL. ANNA NERA accepteert IDEAL betalingen van Nederlandse banken.

2 Buitenlandse klanten kunnen contact opnemen met ANNA NERA.

3 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4 In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 15 - Geschillen

1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Betalen

 

U kunt eenvoudig en veilig betalen.

U kunt betalen via:

Ideal
Ideal is een makkelijke en veilige manier om uw betalingen op het internet te doen. U rekent af in uw eigen vertrouwde internet betaal omgeving van uw bank. Meer informatie over Ideal vindt u hier. (www.ideal.nl)

Creditcard
Mastercard en Visa.
U kunt uw creditcardgegevens via onze beveiligde SSL procedure veilig invoeren en wij zorgen samen met uw creditcardorganisatie voor een correcte afhandeling. Uw creditcard wordt belast op het moment van verzending.

 

Leveren

Tarieven Nederland:

  •     Minimaal orderbedrag: € 350,-
  •     Franco verzending boven € 500,-
  •     Verzend- en administratiekosten: € 12,50
  •     Minimaal orderbedrag vervolg orders € 150,-

Wij streven ernaar om de voorraad zo optimaal mogelijk te houden. Mocht een artikel niet voorradig zijn, dan wordt het aangegeven bij het desbetreffende artikel. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen om u eventueel een alternatief aan te bieden of de te verwachten levertijd met u door te spreken.

Tarieven buitenland:

  • Please contact ANNA NERA for options and conditions.

 

Retouren

ANNA NERA wilt graag dat haar klanten tevreden zijn over hun bestelde artikel(en). Mocht u na ontvangst toch niet tevreden zijn over uw aankoop, dan kunt u het gewoon, binnen 14 dagen, retour sturen.

  • Meld de retourzending vooraf aan via info@annanera.com, vermeld daarin uw naam, woonplaats, ordernummer, bankrekeningnummer en reden van retour.
  • Na uw aanmelding kunt u het artikel voorzien van de originele verpakking binnen 14 dagen na ontvangst, voldoende gefrankeerd, retour sturen naar het onderstaand adres. Vermeld op de buitenkant van het pakket uw adres en het ordernummer. Nadat wij het pakket in goede orde hebben ontvangen zorgen wij dat het bedrag binnen 14 dagen wordt teruggestort.
    Artikelen die speciaal voor de klant zijn gemaakt, of in opdracht besteld, kunnen wij niet retour nemen.

De kosten voor de retourzending zijn volledig voor de koper.

 

 

ANNA NERA

t.a.v. Afd Retouren o.v.v. ordernr.
Bankastraat 19

2022 ZD  HAARLEM

 

 

Klachten

Natuurlijk willen wij, zoals elke ondernemer, alleen maar tevreden klanten. Nu kan het onverhoopt voorkomen dat u niet tevreden bent over een artikel of de wijze van levering of betaling. Graag horen wij dan van u. We zullen er alles aan doen om uw klacht meteen voor u, en in de toekomst voor onze andere klanten, op te lossen!

 

Klachten horen wij dus graag! Hoe gek dat ook klinkt. U kunt uw klacht mailen naar info@annanera.com

 

Contact

ANNA NERA

contact: Claudia Stefanutto

 

email: info@annanera.com

T 06-4000 2489

 

Disclaimer

ANNA NERA is een geregistreerd handelsmerk. Wij zijn bij ANNA NERA trots op onze eigen collectie en ontworpen artikelen. Deze artikelen, de website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van ANNA NERA. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ANNA NERA. Wij zullen niet toestaan dat onze artikelen gekopieerd of overgenomen zullen worden door derden. Bij misbruik zullen wij aangifte doen.

 

De op deze website getoonde informatie wordt door ANNA NERA met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

 

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. ANNA NERA behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Druk-en zetfouten zijn voorbehouden.

 

Privacy Policy

ANNA NERA geeft geen persoonsgegevens van haar klanten aan derden door zonder toestemming van de klant. Bij het inloggen als nieuwe klant vragen wij u een aantal persoonsgegevens. Deze zijn zowel om de bestelling snel te verwerken als ook om de veiligheid van onze website te waarborgen.

 

Alle verkeer tussen de klant en ANNA NERA wordt verzonden via een beveiligde SSL verbinding. ANNA NERA slaat geen rekening- en creditcardgegevens op.